Arbetsplats-
konflikter och arbetstvister

Medling i arbetsplatskonflikter (vilket i Storbritannien kallas ”workplace mediation”) syftar till att, på ett så tidigt stadium som möjligt efter det att en konflikt har uppstått på en arbetsplats, hantera denna med hjälp av en tredje part, d.v.s. en medlare. Om man hanterar en sådan konflikt i ett tidigt skede lär man öka möjligheterna att undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet och produktionsförluster samt i förlängningen uppsägningar, avsked och därpå följande arbetstvister. 

Enligt beräkningar i Storbritannien uppgår kostnaden för konflikter i brittiska organisationer årligen till ca 33 000 000 000 (33 miljarder) pund (juli 2023: ca 460 000 000 000 SEK). Det skulle alldeles säkert kosta endast en bråkdel av alla dessa pengar, att istället hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Konflikter på en arbetsplats är i hög grad en arbetsmiljöfråga, som arbetsgivaren inte bara har en skyldighet att hantera, utan bör rimligen ha företagsekonomiska incitament av att hantera så tidigt och så optimalt som möjligt.

För allmän information om medling och medlaren, klicka här.

Other languages »