Gräns-eller kultur-överskridande tvister

Handel mellan företag i olika stater förekommer i större utsträckning än någonsin tidigare. Små och stora företag gör affärer över gränserna varje dag, över hela världen och många företag är etablerade utomlands. Det är dock ingen ny information.

Tvister för internationella affärer

Tvister som härrör från internationella affärer kan vara komplicerade och kostsamma, då parterna kommer från olika länder och ibland olika kontinenter. Dessutom kan befintliga affärsrelationer ofta brytas ner i konflikt/tvist. Det finns naturligtvis domstolar och skiljemän som löser gränsöverskridande tvister, men det är inte bara ett mycket kostsamt och potentiellt destruktivt sätt att hitta en lösning, det är också ofta mycket tidskrävande.

Företagskulturer

Olika företag har ofta helt olika företagskulturer, vilket gäller inte minst då de finns i olika länder. Detta kan innebära att båda parter vill ha en medlare med erfarenhet från sin egen kulturella, juridiska och kommersiella bakgrund. Om så är fallet kan tvisten hanteras av två medlare, en från varje land. Detta kallas “co-mediation in cross-border disputes” och kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i sådana fall. Förutom den allmänna nyttan av ”en” medlare med fyra öron, fyra ögon och två hjärnor, kan parterna genom ”co-mediation” också uppnå fördelen med medlare som kan hantera en mångkulturell miljö. Detta kan säkerställa att båda parters intressen och behov tillgodoses, vilket är en grundläggande hörnsten i medling.

Om parterna önskar “co-mediation”, har Gert de kontakter som behövs för att finna medlare från många andra länder (utöver Sverige).

För allmän information om medling och medlaren, klicka här.

Other languages »